Neviete si rady s niektorými pojmami ?

 Kalibrácia váh

Kalibrácia je postup porovnania hodnôt získaných z meracieho prístroja (v tomto prípade váh) so známymi hodnotami kalibračného štandardu (etalónu). Kalibráciu by mala robiť kompetentná osoba, ktorá disponuje jednotlivými zariadeniami určenými na kalibráciu zariadenia. V prípade posúdenia kvality výrobku vo výrobnom procese je nutné aby kalibráciu vykonala osoba resp. laboratórium, ktoré je akreditované a certifikované na základe ISO normy 17025.

 Kalibračný etalón

Etalón bežne používaný ku kalibrácii alebo kontrole meracích prístrojov alebo referenčných materiálov. Pracovný etalón bežne používaný k zaisteniu správnosti merania sa nazýva „kontrolný etalón“.

 Akreditované laboratórium

Laboratórium, u ktorého nezávislá tretia strana (v rámci Slovenskej Republiky SNAS) schválila odbornú kompetentnosť, používaný systém zabezpečenia kvality a jeho nestrannosť.

 Ciachovanie

Ciachovanie je odborne povedané metrologická kontrola a z hľadiska metrologickej kontroly sa meradlá rozdeľujú na určené a neurčené. Kategóriu určených meradiel popisuje zákon č. 142/2000z.z. o metrológii.
Na Slovensku existujú len dve inštitúcie, ktoré sú oprávnené úradne overiť akékoľvek meradlo používané v podnikaní. Slovenský metrologický ústav a Slovenská legálna metrológia. Ani jedna z nich nie je podnikateľským subjektom. Všetky ostatné organizácie, ktoré ponúkajú overenie, si musia túto službu v niektorej z týchto inštitúcií objednať a fakturujú ju sprostredkovane. To znamená nie za cenu, akú by ste zaplatili, keby ste si overenie objednali priamo vy. Overovanie váh sa odporúča robiť v spolupráci s výrobcom alebo autorizovaným distribútorom, keďže váhy treba pred samostatným overením kalibrovať.
Výstupom danej činnosti je certifikát, ktorý ma platnosť 2 roky.

 Informácie o našich váhach

Ku každej váhe, pri ktorej je uvedené M (úradne overená), je pribalený certifikát od výrobcu, ktorý preukazuje, že dané meradlo bolo overené. Keďže sa jedná o švajčiarskeho a anglického výrobcu, nemusí byť daný certifikát vydaný na Slovenku a je platný po dobu 2 rokov. Následné overenie váhy (po uplynutí lehoty dvoch rokov) je nutné opätovne vykonať už ale na SR v spolupráci s inštitúciami ako Slovenská legálna metrológia (SLM) a Slovenský metrologický ústav (SMÚ)